ابزار منو ثابت

احـــیـــا - چاقو کشی تنها راه حل برای ساکت کردن ناهیان از منکراحـــیـــا

اللهم عجل لولیک الفرج


سه پسر شرور هنگام هنجارشکنی در خیابان، وقتی با تذکر دو جوان موتور سوار رو به رو شدند یکی از آنها را به قتل رسانده و نفر دوم را راهی بیمارستان کردند

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ، ﺳﺎﻋﺖ 9 ﺷﺐ ﺷﺸﻢ ﺧﺮداد اﻣﺴﺎل از طﺮﯾﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎی ﭘﻠﯿﺴﯽ 110 وﻗﻮع ﯾﮏ ﻓﻘﺮه
درﮔﯿﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮی 115 رازی اﻋﻼم ﺷﺪ.
 
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺄﻣﻮران در ﻣﺤﻞ و ﺑﺮ اﺳﺎس اظﮫﺎرات ﺷﺎھﺪان ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺳﻮاری ﺳﻤﻨﺪ، ﺑﺎ ﻣﺠﺮوح ﮐﺮدن دو ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺤﻞ ﻣﺘﻮاری ﺷﺪﻧﺪ.
 
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻣﺪادﮔﺮان اورژاﻧﺲ در ﻣﺤﻞ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﻮﺗﻮﺳﯿﮑﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﮫﺮاب 20 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺪت ﺿﺮﺑﺎت وارده ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻢ و ﮔﺮدن، در ھﻤﺎن ﺻﺤﻨﻪ درﮔﯿﺮی ﻓﻮت و ﻧﻔﺮ دوم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺪت ﺟﺮاﺣﺎت ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﺤﺖ اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع " ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ " ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺷﻌﺒﻪ دوم ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ دادﺳﺮای اﻣﻮر ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺗﮫﺮان،
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺳﻪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮدرو ﺳﻤﻨﺪ ﻣﺘﻮاری، در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اداره دھﻢ ﭘﻠﯿﺲ
اﮔﺎھﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺰرگ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 
ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر ﮐﺎرآﮔﺎھﺎن اداره دھﻢ در ﻣﺤﻞ ﺟﻨﺎﯾﺖ واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎرﮔﺮ، ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺪان راه آھﻦ، ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﮫﯿﺪ زرﺑﺎﻓﯿﺎن، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت از ﺷﺎھﺪان ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ آﻏﺎز و ﺑﺎ ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی از اطﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺷﺎھﺪان ﺻﺤﻨﻪ درﮔﯿﺮی، ﮐﺎرآﮔﺎھﺎن در ھﻤﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮدرو ﺳﻤﻨﺪ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﻣﺘﻮاری ﺷﺪه از ﻣﺤﻞ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
 
ﺷﺎھﺪان در اظﮫﺎراﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮدرو ﺳﻤﻨﺪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ - اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ - و ﺑﺎ ھﻨﺠﺎرﺷﮑﻨﯽ در ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮای ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺬﮐﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳرنشینان ﺧﻮدرو ﺳﻤﻨﺪ ﭘﺲ از ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﻣﺤﻞ ﻣﺘﻮاری ﺷﺪه اﻧﺪ.
 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮدرو ﺳﻤﻨﺪ ﻣﺘﻮاری ﺷﺪه، ﮐﺎرآﮔﺎھﺎن اداره دھﻢ در ھﻤﺎن ﺷﺐ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮدرو واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺪﺧﻨﺪان ﻣﺮاﺟﻌﻪ و در ھﻤﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدرو در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺴﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺤﻤﺪ 22 ﺳﺎﻟﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در درﮔﯿﺮی و ﻣﻌﺮﻓﯽ دو دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ھﺎی ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ 18 ﺳﺎﻟﻪ و اﺣﻤﺪ 23 ﺳﺎﻟﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد.
 
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ " اﺣﻤﺪ .ط " در ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎ، وی ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ در ھﻤﺎن ﺷﺐ ﺣﺎدﺛﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ و در اظﮫﺎراﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ، ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در درﮔﯿﺮی و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﺎﯾﺖ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد.
 
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ . غ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺟﻨﺎﯾﺖ، ﮐﺎرآﮔﺎھﺎن اداره دھﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ وی واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎزی آﺑﺎد ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ وی از ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﻣﺘﻮاری ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ – ﭘﻠﯿﺴﯽ آﻏﺎز و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺨﻔﯿﮕﺎه ﻣﺘﮫﻢ، وی دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺖ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد.
 
ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ در اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎرآﮔﺎھﺎن ﻋﻨﻮان داﺷﺖ: ﺷﺐ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﺤﻤﺪ و اﺣﻤﺪ ، ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﺣﺎل ﭼﺮﺧﯿﺪن در ﺣﻮاﻟﯽ ﻣﯿﺪان راه آھﻦ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد و ھﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﯾﻢ. در ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺑﺎ دو ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد و ﺑﺎ دادن ﺗﺬﮐﺮ از ﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻢ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﺮﻧﺸینان ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺣﺘﯽ از ﻣﻮﺗﻮر ﭘﯿﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ور ﺷﺪه و ھﺮ دو ﻧﻔﺮ آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دادم.
 
ﺳﺮھﻨﮓ ﮐﺎرآﮔﺎه آرﯾﺎ ﺣﺎﺟﯽ زاده، ﻣﻌﺎون ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎھﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺰرگ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻋﻼم ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ " ﺗﺴﺖ ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد اﻟﮑﻞ در ﺧﻮن ھﺮ ﺳﻪ ﻣﺘﮫﻢ " و ﺳﺎﺑﻘﻪ دار ﺑﻮدن ھﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ آﻧﮫﺎ، اﻋﻼم داﺷﺖ: ﻣﻘﺘﻮل ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮی رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﺗﮫﺮان و از ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اظﮫﺎرات ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﺎھﺪان، ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻗﺼﺪ درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﺘﮫﻤﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ھﻨﺠﺎرﺷﮑﻨﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮی ﻣﺘﮫﻤﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﺬﮐﺮ دادن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ دوﻣﯿﻦ ﻣﺠﺮوح ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان داﺷﺖ: ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﺑﺎت وارده ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدن و ﺷﮑﻢ، ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮار دارد.
 
ﻣﻌﺎون ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎھﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺰرگ، در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻋﻨﻮان داﺷﺖ: ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی ھﺮ ﺳﻪ ﻣﺘﮫﻢ، ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﺎدر و ھﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ آﻧﮫﺎ ﺟﮫﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر اداره دھﻢ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎھﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺰرگ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
 

منبع: خبرگزاری مهر
طبقه بندی: شهدای امر به معروف ونهی از منکر، اخبار، 
برچسب ها:چاقو کشی، احیا، امربه معروف، نهی از منکر، امربه معروف و نهی از منکر، شهید امربه معروف،  
[ 1393/04/8 ] [ ساعت 14 و 04 دقیقه و 57 ثانیه ] [ جواد بابایی ] نظرات      قالب ساز آنلاین